Acasă Burse școlare din învățământul preuniversitar de stat

Burse școlare din învățământul preuniversitar de stat

An școlar 2023 – 2024

METODOLOGIE – CADRU DE ACORDARE A BURSELOR ȘCOLARE, APROBATĂ PRIN ORDINUL DE MINISTRU NR.6.238/08.09.2023

Anul școlar 2023 – 2024 aduce o schimbare de paradigmă în privința acordării burselor școlare, impusă în primul rând de intrarea în vigoare a Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023.
În acest context, noua metodologia-cadru de acordare a burselor școlare, aprobată prin ordinul de ministru nr. 6.238/08.09.2023, a fost publicată în Monitorul Oficial și ► aici.
Regăsiți în această pagină toate informațiile necesare, grupate în funcție de o serie de criterii majore de interes.
     Elemente de noutate
• bursele de merit: se acordă pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu şi liceu dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale; acolo unde situația o impune, potrivit metodologiei, lista de beneficiari va fi extinsă pentru a cuprinde toți elevii cu media mai mare sau egală cu 9,50;
• bursele de merit pentru elevii de clasa a V-a se vor acorda în ordinea descrescătoare a mediilor calculate ca medie aritmetică, având două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute de elevi pe parcursul primelor două intervale de învățare din anul școlar în curs (în acest caz, bursele se plătesc începând cu luna februarie, inclusiv pentru luna ianuarie, până la finalul anului școlar);
• bursele de merit pentru elevii de clasa a IX-a se vor acorda pe baza mediilor de admitere în învăţământul liceal sau profesional;
• bursele de merit se acordă și pentru premiile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor școlare, respectiv elevilor din loturile restrânse de pregătire pentru participarea la olimpiadele internaționale;
• bursele sociale se acordă elevilor din familii monoparentale, inclusiv pentru elevii cu unul dintre părinți decedați, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie.

Cuantumuri
• Bursă de excelenţă olimpică I: între 750 și 3000 lei
• Bursă de excelenţă olimpică II: 700 lei
• Bursă de merit : 450 lei
• Bursă socială: 300 lei
• Bursă pentru mame minore : 700 lei
• Bursă tehnologică: 300 lei

              Valoarea burselor poate fi suplimentată de către consiliile de administraţie a unităţilor de învăţământ în funcţie de sumele alocate de autorităţile administraţiei publice locale sau alte venituri obţinute potrivit legii.
              Bursa de excelenţă olimpică I – gimnaziu și liceu
Recompensează elevii care obțin premiile I, II, III și mențiune la:
• olimpiadele școlare internaționale;
• campionatele sportive școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației și la Jocurile Olimpice în parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român.
Bursele de excelență se plătesc lunar, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției.
Bursa de excelenţă olimpică II – gimnaziu și liceu
Recompensează elevii care obțin premiile I, II și III la olimpiadele școlare naționale organizate și finanțate de Ministerul Educației.
Bursele de excelență se plătesc lunar, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției.
              Bursa de merit – gimnaziu și liceu
Apreciază și încurajează efortul:
• Celor mai buni 30% elevi din fiecare clasă, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale / a mediilor de admitere (clasa a IX-a) / a mediilor primelor două module (clasa a V-a) și celor cu rezultate mai mari sau egale cu 9.50;
• Elevilor din loturile restrânse de pregătire pentru olimpiadele internaționale;
• Premianților (I, II sau III) la olimpiadele şcolare județene;
• Premianților (I) la concursurile şcolare și extrașcolare naţionale recunoscute și finanțate sau nefinanțate de Ministerul Educaţiei;
• Premianților (medalii de aur) la campionatele naţionale organizate de federaţiile sportive naţionale în sporturi olimpice.
Copiile certificate ale diplomelor obținute la competiții trebuie depuse la școală, în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.
Bursele se plătesc lunar, pe perioada cursurilor școlare.
              Bursa socială – primar, gimnazial, liceal, A doua șansă (minori), inclusiv frecvență redusă
Susține participarea școlară a:
• e​levilor din familii cu un venit mediu net lunar/membru de familie, pe ultimele 12 luni, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie;
• elevilor cu unul sau ambii părinți decedați, respectiv a celor asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială;
• elevilor din familii monoparentale;
• elevilor cu deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului;
• elevilor din familii care beneficiază de venit minim de incluziune.
Cererea, declarația veniturilor și documentele doveditoare (componența familiei, certificat de încadrare în grad de handicap/de la medicul specialist) trebuie depuse la școală în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.
Verificarea condițiilor de venit se face de către secretarul unității de învăţământ, cu ajutorul platformei PatrimVen. Înregistrarea unității de învățământ în PatrimVen durează cel mult 3 zile.
Bursele sociale se plătesc lunar, pe întreaga durată a anului școlar, cu excepția lunilor în care elevii cumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate.
             Bursa tehnologică (înlocuiește bursa profesională care se acorda conform HG nr. 1062/30.10.2012)
Susține participarea și reușita școlară a elevilor înmatriculați în cadrul specializărilor din învățământul profesional.
Bursele tehnologice se plătesc lunar, pe perioada cursurilor școlare, cu excepția lunilor în care elevii cumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate.
Bursa tehnologică nu se acordă în primele 3 luni calendaristice din anul şcolar următor, în cazul în care elevul a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scăderea mediei generale la purtare sub nota 7 în anul şcolar precedent.
Elevii declaraţi repetenţi la finalul unui an şcolar nu beneficiază de bursa tehnologică pentru anul de studiu pe care îl repetă.
             Bursa pentru mame minore
Bursa susține participarea și reușita școlară a mamelor minore, care frecventează cursurile de zi și au copil/copii proprii în întreținere
Burse se acordă pe bază de cerere, însoțită de certificatul de naștere al copilului/copiilor aflați în întreținerea mamei minore.
Bursele pentru mamele minore se plătesc lunar, în perioada cursurilor școlare, cu excepția lunilor în care elevele cumulează 60 sau mai multe absențe nemotivate.
               Alte informații importante
• Un elev poate beneficia de o singură bursă de excelență olimpică pe an, respectiv o singură bursă de merit pe an, indiferent de rezultatele obținute în anul școlar anterior.
• Un elev poate beneficia de o singură bursă socială, chiar dacă îndeplinește mai multe criterii sociale.
• Bursa de excelență olimpică I sau II nu se cumulează cu bursa de merit.
• Bursa socială, bursa tehnologică, bursa pentru mame minore se pot cumula între ele și/sau cu bursa de excelență olimpică I sau II/bursa de merit.
                Plata burselor
• Bursele se plătesc lunar, de către unitățile de învățământ, la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă.
• Dacă data de 15 cade într-o zi de repaus săptămânal, zi de sărbătoare legală sau zi liberă, plata burselor se efectuează în ziua lucrătoare anterioară acesteia.
• Plata burselor atât pentru luna septembrie, cât și pentru luna octombrie a anului curent, se face, la data de 15 noiembrie.

An școlar 2021 – 2022 – SEMESTRUL II

An școlar 2021 – 2022 – SEMESTRUL I

1. BURSE DE PERFORMANȚĂ (OLIMPICI)
2. BURSE DE MERIT

– Condiții: media generală de cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare la semestru I an școlar 2020/2021 pentru elevii din învățământ liceal.
– Acte doveditoare:
1. Cerere tip (ANEXA 1)
2. Extras de cont IBAN de la : banca BRD Groupe Societe Generale (pe numele elevului).

Notă: Bursele de merit se revizuiesc semestrial și se acordă pe perioada cursurilor școlare.

3. BURSE DE STUDIU
– Condiții: media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa (sem. I, an școlar 2020/2021)

Notă:
– Conform OMEC 5576/2011 cap . III, art.18(4) bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.
– Elevii care beneficiază de Programul național ”Bani de liceu” nu pot primi bursă de studiu sau bursă de ajutor socială conform H.G. 1488/2004 –art.10.
– Acte doveditoare :

1. Cerere tip (ANEXA 2)
2. Copie acte doveditoare pentru numărul membrilor din familie (CI și certificat naștere plus certificat căsătorie părinți)
3. Adeverința cu venit net lunar pe membru de familie pe ultimele 3 luni (noiembrie, decembrie 2020, ianuarie 2021) cel mult sau egal cu 1386 lei sau declarație notarială pentru cei fără venit sau cupon de pensie.
4. Extras de cont IBAN de la banca BRD Groupe Societe Generale (pe numele elevului).
5. Copie certificat naștere frați/ surori;
6. Adeverința (frați surori că sunt elevi/ studenți);
7. Declarație notarială pe propria răspundere în cazul în care nu realizează venituri.

Notă: La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei în perioada 01.12.2020 – 28.02.2021, pentru care se vor depune acte doveditoare (adeverința de la ANAF însoțită de: adeverința cu venitul NET realizat în perioada 01.12.2020-28.02.2021 sau cupon de pensie sau declarație notarială pentru cei care nu au realizat venituri).

Nota: Bursele de studiu se revizuiesc semestrial și se acordă pe perioada cursurilor școlare.
Actele doveditoare se vor depune în copie, cu condiția ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte și actele în original. Persoanele din cadrul unității de învățământ , desemnate să primească dosarele, vor confrunta actele în original cu copiile, iar pe acestea din urmă vor trece mențiunea ”conform cu originalul”, sub care vor semna atât primitorul , cât și solicitantul.
– Nu se vor primi dosare incomplete.

4. BURSE SOCIALE:
Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat:
Art.13 (a)
– Burse medicale: bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor; acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar;
– Acte doveditoare :
1. Cerere tip (ANEXA 3)
1. Certificat medical de la medicul specialist și avizat de medicul de familie sau de cabinetul medical școlar;
3. Copie CI sau certificat naștere al elevului.
4. Extras de cont IBAN de la: banca BRD Groupe Societe Generale (pe numele elevului).

5. BURSE PENTRU ORFANI
– Acte doveditoare :
1. Cerere tip (ANEXA 3)
2. Copie certificat deces părinte/ părinți;
3. Copie CI sau certificat naștere al elevului.
4. Extras de cont IBAN de la: banca BRD Groupe Societe Generale (pe numele elevului).

Nota: se revizuiesc semestrial și se acorda pe perioada cursurilor școlare și vacanțelor școlare.

Art.13 (b) Elevii din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu;

1. Cerere tip (ANEXA 3)
2. Copie CI/certificat de naștere elev, pentru cei din mediul rural
3. Copie acte doveditoare pentru numărul membrilor din familie (CI și certificat naștere plus certificat căsătorie părinți).
4. Extras de cont IBAN de la: banca BRD Groupe Societe Generale ( pe numele elevului).

Art.13 (c) Elevii proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii:
1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie;
2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.
– Acte doveditoare :

1. Cerere tip (ANEXA 3)
2. Copie acte doveditoare pentru numărul membrilor din familie (CI și certificat naștere plus certificat căsătorie părinți).
3. Copie certificat șes, și de 40.000 mp, în zonele montane,naștere frați/surori;
4. Adeverință frați/surori că sunt elevi/studenți.
5. Adeverință venit/cupon pensie, că nu realizează un venit mediu lunar, pe ultimele 12 luni (01.03.2020-28.02.2021), pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net (salariu minim net pe economie (1386 lei), 1386 lei x 50% = 693 lei /membru de familie);
6. Adeverință de la primăria comunei din care reiese că nu dețin teren agricol cu o suprafață mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare și de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.
7. Extras de cont IBAN de la: banca BRD Groupe Societe Generale (pe numele elevului).

Elevii care au burse conform art 13 (c):

1. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația suplimentară pentru copii, în perioada 01.03.2020-28.02.2021, pentru care se vor depune acte doveditoare (adeverința de la ANAF insotita de: adeverința cu venitul NET realizat în perioada 01.03.2020-28.02.2021 sau cupon de pensie sau declarație notarială pentru cei care nu au realizat venituri și adeverință cu alocația suplimentară pentru copii).

Notă: se revizuiesc semestrial și se acordă pe perioada cursurilor școlare și în vacanțele școlare în următoarele condiții: elevilor care au promovat anul școlar sau celor care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la o singură disciplină de învățământ și au media anuală 10 la purtare, pentru absolvenții învățământului gimnazial care fac dovada că au fost admiși în liceu / învățământ profesional, cursuri cu frecvență, într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat și elevilor declarați repetenți din motive medicale (dovedite prin documente medicale).

Părinții elevilor/elevii majori sunt rugați să deschidă un cont pe numele elevului, la: banca BRD Groupe Societe Generale.
– extrasul de cont IBAN de la: banca BRD Groupe Societe Generale ( pe numele elevului), trebuie depus cu cererea (documentele) pentru solicitarea bursei
Elevii selectați de comisie, în urma evaluării actelor doveditoare, vor primi bursă pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, în cuantum de 100 lei.